Resistin CAR 9 kg

Kód: 130.01
Neohodnoceno
1 825 Kč 1 508,26 Kč bez DPH
Skladem do 2-5 dnů.
Můžeme doručit do:
1.7.2024
Možnosti doručení

Používá jako antikorozní přípravek pro konzervaci kovových povrchů, zejména spodků automobilů, s vynikajícími protihlukovými vlastnosti. Konzervuje, chrání proti vodě, solím, kamínkům a korozi.

Detailní informace

.
Doprava zdarma
Pro objednávky nad 1500 Kč
Snadné odběry
6000 +
odběrných míst po celé ČR
.
Nákup přímo od výrobce
Proxim
Prodejna v Pardubicích
v Rybitví

Detailní popis produktu

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje Talový olej, reakční produkty s N-(2-aminoethyl)piperazinem. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102   Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501  Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Resistin - ochrana proti korozi
Záruka: 2 roky
Použití: Spodky aut
Velikost balení: 9 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: